உண்மையான நிகழ்வுகளை கொண்ட திகில் திரைப்படங்கள் | Top 5 Hollywood horror movies based on real events

உண்மையான நிகழ்வுகளை கொண்ட திகில் திரைப்படங்கள் | Top 5 Hollywood horror movies based on real events

Top 5 Hollywood horror movies: TIME STAMPS

5. Scream – 0:44

4. IT(2017) – 2:47
3. Hill have eyes – 5:24
2. The Texas chainsaw massacre – 7:57
1. The silence of the lambs -10:12

In today’s video: There are nights when all we want to do is curl up in bed and watch a horror movie. We all love doing that, but what makes a scary movie scarier is knowing that it is based on a true story. Knowing that somebody actually went through that terror in reality is something that does not let one sleep easily.

Subscribe my channel for interesting and true horror, psycho thriller and ghost stories in Tamil.

Smash that bell icon to be notified when I am live.

DISCLAIMER:
Weak heart people. Please skip this video. This video has no negative impact on the original works.We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. I do not own the clips and music we use in most cases. I also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out and subsequently increase the market value.